Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - LED Světla, Žárovky, Panely, Pásky, Reflektory

allled.cz

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti anji s.r.o.

 

 1. I.         Preambule

1.      Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) obchodní společnosti Albula s.r.o., IČ 01406728, DIČ CZ01406728, se sídlem Školní 7, 250 01 Stará Boleslav,  (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.allLED.cz (dále jen „www.allLED.cz“).

 1. 2.      Kupujícím může být

a)      Spotřebitel, tedy každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. V textu těchto VOP je označen také jako Kupující spotřebitel.

b)      Podnikatel, tedy ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatel je osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů, a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. V textu těchto VOP je označen také jako Kupující podnikatel.

c)      Pokud je v textu VOP uveden pojem Kupující bez upřesnění, vztahují se příslušná ustanovení na oba typy Kupujících, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak nebo nevyplývá-li konkretizace povahy Kupujícího z formulace příslušného ustanovení.

 1. 3.      Nákup v internetovém obchodě www.allLED.cza právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
 1. 4.      Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, vztahujícími se na podnikatele, jakož i předpisy souvisejícími, bez uplatnění zákonných ustanovení chránících zájmy spotřebitelů. Ustanoveními těchto VOP se řídí právní vztahy mezi Prodávajícím a podnikateli jen případě, je-li tak výslovně uvedeno, přičemž v jiných případech se na podnikatele tyto VOP nevztahují.
 1. 5.      V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dodací podmínky, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. Tyto VOP jsou Kupujícímu k dispozici na www.allLED.czpříslušným proklikem z objednávkového formuláře.
 1. 6.      Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem nad rámec běžného užívání produktu, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 1. 7.      Kupující bere na vědomí, že je nezbytné a v jeho vlastním zájmu, aby si tyto VOP důkladně prostudoval před objednáním jakéhokoliv zboží či před on-line registrací na www.allLED.cz.

 

 

Kontakty

Kontaktní údaje:
Telefon/Fax: +420 723 777 555
E-mail: info@allLED.cz

 1. III.              Úvodní ustanovení – vymezení pojmů

 

 1. 1.      Kupní (spotřebitelská) smlouva či jen smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku v případě oboustranné modifikace závazku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 1. 2.      Je-li Kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky www.allLED.czkupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zaslaný na zadanou e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění VOP spolu s reklamačním řádem Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz článek VII. Objednávka.
 1. 3.      Je-li Kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží Kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
 1. 4.      Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. 
 1. 5.      Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy a VOP, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy a VOP v českém jazyce.
 1. 6.      Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů jejích účastníků a není přístupná nezúčastněným třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně opravit.
 1. 7.      Náklady Kupujícího na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou ve výši závislé na tarifu telekomunikačních či datových služeb, které Kupující používá a Prodávající nemá nad jejich výší kontrolu ani z jeho strany nedochází k jakémukoli navyšování těchto nákladů.
 1. 8.      Technické specifikace produktů se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter. Veškerá prezentace zboží umístěná na www.allLED.czje informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732, odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 9.      Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je Kupujícímu přístupná na základě výslovné žádosti, zaslané písemně Prodávajícímu.
 1. 10.   Závazným potvrzením objednávky Prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím. Závazné potvrzení bude následně Kupujícímu posláno ve formě potvrzení objednávky. VOP jsou Kupujícímu přístupné proklikem z potvrzení objednávky zaslaného Prodávajícím na zadanou e-mailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.
 1. 11.   Na základě registrace provedené na www.allLED.czsi může Kupující zřídit vlastní uživatelský účet. Uživatelský účet zvyšuje komfort Kupujícího při objednávání zboží zejména v případě opakovaných objednávek. Registrace však není povinná, www.allLED.czumožňuje Kupujícímu provádět objednávání zboží též přímo bez registrace.

a)      Prostřednictvím uživatelského účtu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží.

b)      Při registraci na www.allLED.cza při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

c)      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho uživatelskému účtu.

d)      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

e)      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

f)       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, nebo na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. IV.         Zabezpečení a ochrana informací (ochrana osobních údajů)

 

 1. 1.      Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím.

V případě zvláštního souhlasu Kupujícího, který uděluje svou registrací do www.allLED.czdle čl. III., odst. 11, může Prodávající použít osobní údaje též pro své marketingové akce (především pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS) v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Službu zasílání sdělení je možné kdykoli zrušit na adrese info@allLED.cz.

 1. 2.      Osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám, není-li dále uvedeno jinak.
 1. 3.      Výjimkou jsou údaje poskytnuté Prodávajícím dopravci, které slouží k rychlé a komfortní dodávce Kupujícím objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).
 1. 4.      Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.
 1. 5.      Osobní údaje, které jsou poskytovány výlučně dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a případně využití pro marketingové účely Prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění (dále jen „ZOOU“).
 1. 6.      Kupující předá osobní údaje o své osobě v přesné a úplné podobě, a dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů, v předaném rozsahu (jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail), pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a případně využití pro marketingové účely ve smyslu odst. 1 tohoto článku.
 1. 7.      Osobní údaje předané za účelem realizace smluvního vztahu budou uchovávány pouze do doby úplného vypořádání vzájemných závazků a zániku či promlčení případných práv plynoucích ze smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5 let.
 1. 8.      Kupující bere na vědomí, že předání osobních údajů Prodávajícímu je dobrovolné, přičemž v případě nesouhlasu se zpracováním jeho osobních údajů může být znemožněna realizace smluvního vztahu. Kupující dále bere na vědomí, že bez souhlasu je Prodávající oprávněn jeho osobní údaje zpracovávat jen ve smyslu § 5, odst. 2 ZOOU.
 1. 9.      Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu (zejména prostřednictvím svého uživatelského účtu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu Prodávajícím a dalších zákonných práv k těmto údajům plynoucím z §§ 11 a 21 ZOOU.
 1. 10.   Kupující svým svobodným rozhodnutím, stiskem tlačítka „Objednat“, či provedením registrace na www.allLED.cz, dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele www.allLED.cz.
 2.  

                                                                                      

 1. 4.       Externí sklad na odběr větších zakázek ve smluvním skladu, adresa a termíny pro

převzetí zboží budou upřesněny Prodávajícím v potvrzení objednávky

 

 

 1. VI.     Ceny

 

 1. 1.      Všechny ceny jsou smluvní. Na www.allLED.czjsou vždy aktuální a platné ceny. Uvedené ceny jsou koncové a zahrnují DPH, popř. další daně a poplatky. Cena za Prodávajícím potvrzenou objednávku se nemění, pokud je zboží skladem. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na www.allLED.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě vyprodání a dodávky nového druhu zboží zařazeného na www.allLED.czsi Prodávající vyhrazuje právo přizpůsobit ceny aktuálnímu kurzu zahraničních měn.
 1. 2.      Recyklační poplatky, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, jsou uvedeny zvlášť. Od 1. 1. 2014 činí dle Zákona o odpadech v platném znění: světelné zdroje 2,50 Kč/ks + DPH (podskupina 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. - pouze zdroje s LED diodami), svítidla 8,40 Kč/ks + DPH (podskupina 5.1., 5.6. - vyjma zdrojů s LED diodami).
 1. 3.      Případné poplatky za dopravné, balné apod. budou před odesláním objednávky přehledně přičteny k ceně zboží dle Kupujícím zvoleného způsobu dopravy. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené na www.allLED.czplatí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky.
 1. 4.      Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 1. 5.      V případě většího objemu objednaného zboží je cena sjednávána individuálně podle výše objednávky a Prodávající může poskytnout množstevní slevy.
 1. 6.      Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu za zboží. Tímto však není dotčena volba Kupujícího k úhradě kupní ceny zboží předem. Povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká pouze požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a Prodávajícím poskytovány. V případě většího objemu objednaného zboží jsou platební podmínky sjednávány individuálně.

 

 1. 7.      Ve výjimečných případech je Prodávající, zejména pokud ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz čl. VII. Objednávka), oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119, odst. 1 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

 

 

 1. VII.           Objednávka

 

 1. 1.      Objednávat lze:

a)               prostřednictvím elektronického obchodu na www.allLED.cz („e-shop“)

b)               elektronickou poštou na adrese info@allLED.cz 

c)                osobně v provozovnách Prodávajícího, kde lze také bez objednání zakoupit vybraný

sortiment během provozní doby, avšak Prodávající negarantuje, že bude požadované zboží ihned k odběru.

 1. 2.      Prodávající doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes www.allLED.cz, v případě většího objemu objednaného zboží se objednání provádí osobně v kanceláři Prodávajícího.
 1. 3.      Vyznačená skladová dostupnost je pouze orientační. V případě nedostupnosti zboží či jeho momentálního vyprodání je Prodávající povinen Kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informovat.
 1. 4.      Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, z technických či organizačních důvodů však nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost (například cena produktu či měrná jednotka). V takovém případě Prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajícím ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nepřesnostech dozví. V případě nesouhlasu Kupujícího s upřesněnými údaji si Prodávající vyhrazuje právo objednávku Kupujícího stornovat.
 1. 5.      V případě využití www.allLED.czpro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní www.allLED.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží.
 1. 6.      Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Je nezbytné, aby Kupující věnoval kontrole objednávky před jejím odesláním náležitou pozornost.
 1. 7.      K potvrzení objednávky dojde jejím odesláním. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí toto obdržení Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní www.allLED.cz (v uživatelském účtu) či v objednávce.
 1. 8.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), pokud objednávka neproběhla podle ustanovení čl. VII., odst. 3, požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. 9.      Předáním objednávky Prodávajícímu vyjadřuje Kupující souhlass uvedenými VOP, a stvrzuje, že se s nimi před vlastním objednáním seznámil.

 

 

 1. VIII.          Práva z vadného plnění
 1. 1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 1. 2.      Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

a)       má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)       se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c)       zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byly-li jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)       je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e)       zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. 3.        Obecně platná ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 1. 4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 1. 5.        Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho kanceláře, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

 

 1. 6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto VOP jako čl. XII.

 

 

 1. IX.      Odstoupení od smlouvy

 

 1. 1.      Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitel (viz čl. I., odst. 3a)

a)     Kupující spotřebitel má právo v souladu § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží (bez uvedení důvodu a bez sankce), pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem či mimo obvyklé obchodní prostory Prodávajícího.

b)     Lhůta podle odst. a) běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávkyzboží.

c)      Rozhodne-li se Kupující spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat Prodávajícímu na adresu kanceláře (viz čl. V. těchto VOP) nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Kupující bere na vědomí, že k odstoupení od smlouvy nestačí pouze zaslat zboží, aniž zašle Prodávajícímu formální odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující spotřebitel využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je nedílnou součástí VOP jako příloha č. I. a který je umístěn na webové stránce www.allLED.cz. Prodávající potvrdí Kupujícímu spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy v textové podobě.

d)     Výše uvedeným způsobem nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží (upravena čl. XII. o reklamaci) a práva z vadného plnění.

e)     V případě odstoupení od smlouvy zašle Kupující zboží zpět Prodávajícímu na adresu shodnou s adresou pro odstoupení od smlouvy (formou cenného balíku do ruky – nikoli dobírkou) nebo je tam po předchozí domluvě předá, a to vše bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od data odstoupení od smlouvy.

f)      Náklady na vrácení zboží zpět Prodávajícímu v případě odstoupení Kupujícího nese Kupující, včetně nákladů na vrácení zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

g)     Zboží musí Kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, bez známek používání, nepoškozené, čisté, s kompletními nabývacími doklady (faktura, účtenka, návod, záruční list, příslušenství) pokud možno s originálním obalem, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

h)     Kupující spotřebitel ve smyslu § 1833 občanského zákoníku odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, kdy v takovém případě může Prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku.

i)       Kupní cena za vrácené zboží bude Kupujícímu spotřebiteli vrácena do 14 dnů od odstoupení od smlouvy obdobným způsobem, jakým ji Prodávající přijal, případně po domluvě lze provést vrácení peněz i jiným vhodným způsobem, např. bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího.

j)       Spolu s kupní cenou za vrácené zboží bude Kupujícímu vrácena též přiměřená hodnota nákladů na dodání zboží Kupujícímu, přičemž však platí, že pokud Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (k osobnímu převzetí se nepřihlíží).

k)     Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen ve smyslu § 1832 odst. 4 občanského zákoníku vyplatit Kupujícímu výše uvedené finanční prostředky dříve, než mu Kupující zboží předá nebo nezvratně prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

l)       Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

m)   Kupující bere na vědomí skutečnost a souhlasí s tím, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Kupujícího a o tyto hodnoty se sníží plnění Prodávajícího vůči Kupujícímu.

n)     Byla-li poskytnuta doprava zdarma a vzhledem k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy již nejsou podmínky pro poskytnutí této slevy splněny, bude částka za dopravu odečtena z vystaveného dobropisu.

 • o)     Ustanovení uvedené v odst. l) a m) se uplatní též na Kupujícího podnikatele.

p)     Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne Kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny Kupujícímu ve lhůtách uvedených výše. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání prostřednictvím dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu zaslán.

 1. 2.      Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel (viz čl. I., odst. 3a)

a)     V případě, že Kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 2001 a násl. občanského zákoníku.

b)     Prodávající konstatuje, že Kupujícímu podnikateli může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím.

c)      V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Kupujícího podnikatele zpět.

d)     Prodávající je oprávněn účtovat Kupujícímu případné další vzniklé náklady.

 1. 3.      Kupujícínemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v takovém stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. i.                 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. ii.                použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
  3. iii.               nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  4. iv.              nebo prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval ji, anebo pozměnil při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 1. 4.      Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá práva na odstoupení od smlouvy.
 1. X.       Dodací podmínky

 

 1. 1.      Osobní odběr - Zboží může převzít na určeném místě (viz čl. V.) pouze Kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem, v případě Kupujícího podnikatele také plnou mocí, případně jiným dokladem opravňujícím ji k převzetí zboží za Kupujícího podnikatele.
 2. 2.      Zboží je možno Kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 11.00 daného dne.Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 1. 3.      Zboží je možno Kupujícímu rovněž doručit kurýrní službou, a to pouze za předpokladu, že adresa doručení je totožná s místem sídla Prodávajícího (území hl. m. Prahy). Tato možnost platí pro objednávky přijaté do 11.00 hodin pracovního dne. Cena doručení se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.
 1. 4.      Pokud nebude zboží odesláno Kupujícímu z důvodů ležících na straně Prodávajícího do čtyř pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany Kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má Kupující právo od smlouvy odstoupit.
 1. 5.      V případě bezhotovostní úhrady zboží Prodávající expeduje zásilku po připsání částky na jeho bankovní účet.
 1. 6.      Součástí zásilky je doklad o koupi zboží, záruční list a český návod, pokud to charakter zboží vyžaduje. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list smluvního přepravního partnera. Úplný daňový doklad (fakturu) Prodávající k zásilce vystaví, uvede-li Kupující všechny údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.
 1. 7.      Zboží bude odesláno dle skladových možností. V případě, že objednané zboží není skladem, bude Kupující obratem upozorněn Prodávajícím na kontaktní e-mail o dostupnosti a dodání. Lhůta pro dodání bude tímto prodloužena.
 1. 8.      U zboží, které v době zpracování objednávky nemá Prodávající na skladě, zašle Prodávající Kupujícímu informace o dostupnosti a dodání v co nejkratším termínu na Kupujícím zadanou kontaktní elektronickou adresu.
 1. 9.      Skladové zboží odesílá Prodávající do 4 pracovních dnů od obdržení objednávky, v případě jakéhokoliv zpoždění bude Prodávající Kupujícího informovat telefonicky, SMS či e-mailem.

 

 1. 10.   Ostatní podmínky nákupu zde neupravené se řídí §§ 1810 a následujícími občanského zákoníku.

 

 

 1. XI.  Platební podmínky

 

1)     Prodávající akceptuje následující způsoby placení:

a)     platbu v hotovosti při nákupu – převzetí zboží,

b)     platbu předem bankovním převodem na účet Prodávajícího,

c)      na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od Kupujícího přepravce – Kupující hradí navíc tzv. doběrečné),

d)     platbu předem přes www.allLED.cz prostřednictvím platební brány Prodávajícího.

 

 

 1. XII.            Reklamační řád

 

1)      Všeobecná ustanovení

a)     Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od Prodávajícího.

b)     Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží.

c)      Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné právní předpisy.

d)     Pro uplatnění reklamace je vždy nutné vyplnit Průvodní dopis k reklamaci, jehož vzor je nedílnou součástí těchto VOP jako příloha č. II.

e)     Převzetím zboží u podnikatelů je okamžik jeho předání Prodávajícím Kupujícímu resp. prvnímu přepravci. Je-li Kupujícím spotřebitel, je okamžikem převzetí zboží spotřebitelem od Prodávajícího resp. převzetí od dopravce.

f)      Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu, nebo prodejku - dále jen záruční list) se všemi zákonem stanovenými potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).

g)     Na žádost Kupujícího Prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje obchodní firmu Prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

h)     Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, Prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu Prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva Kupujícího, která se ke koupi věci vážou.

i)       Prodloužená záruka musí být vždy v souladu se záručními podmínkami danými výrobcem a s jakoukoliv související reklamou, přičemž v takovém případě záruční list vždy obsahuje shora uvedené náležitosti a je vydán v souladu s výše uvedenými podmínkami.

2)     Délka záruky

a)     Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeným v záručním listě (dokladu o prodeji) či jiném průkazném dokladu.

b)     Při prodeji spotřebního zboží je Kupující spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době záruky uvedené na prodejním dokladu, nebo prodloužené v rámci podmínek stanovených konkrétním výrobcem nebo obchodním partnerem, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit.

c)      Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

d)     Je-li Kupujícím spotřebitel, v rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném a účinném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto Reklamačním řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.

e)     Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou, tj. zboží poškozené, použité, nekompletní atd. Taková charakteristika je vždy u zboží uvedena. Pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní. Je-li Kupujícím spotřebitel a jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna v době záruky uvedené na prodejním dokladu. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Dále se záruka nevztahuje na obvyklé opotřebení věci a jiné vady, vyplývá-li to z povahy věci.

3)     Záruční podmínky

a)     Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz odst. 1 tohoto článku).

b)     Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera Prodávajícího je žádoucí, aby Kupující provedl spolu s dopravcem kontrolu vnějšího stavu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Prodávající doporučuje poškozenou zásilku nepřebírat a odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená.

c)      Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

d)     Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude Prodávajícímu oznámena po převzetí zásilky Kupujícím od přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného Kupujícím.

e)     Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně ohlásit e-mailem na adresu: info@allLED.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou Prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

f)        Místem pro uplatnění reklamace je: anji s.r.o., Na Poříčí 17, 110 00 Praha

g)       Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat na své náklady přepravní službou na adresu Prodávajícího. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být viditelně označen nápisem "REKLAMACE" a obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, vyplněný průvodní dopis k reklamaci, kopii přepravního listu, kopii dokladu o koupi, záruční list (pokud byl ke zboží dodán) podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (zejm. zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

h)     Při uplatnění reklamace zasláním přijme Prodávající takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku do ruky, nikoliv dobírkou. Náklady na zaslání zboží v případě reklamace nese Kupující.

i)       Kupující, který není spotřebitelem, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, doloží též doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i Kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

j)       Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Prodávajícího neschválenými součástmi, jejichž funkčnost nebyla Kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Prodávajícím u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní s uvedeným seznamem.

k)       Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného zapojení, či nevyhovujícího napětí, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.

l)     Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se Kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

m)   Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. upravováním zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

n)   Výše uvedená omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 • o)   Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v průvodním dopisu k reklamaci s popisem závady).

p)   Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží k reklamaci v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení, ledaže se jedná o znečištění obvyklé.

4)               Způsob vyřízení reklamace

a)     Je-li Kupujícím spotřebitel:

 1. V případě, že zboží vykazuje při převzetí Kupujícím vady (dále jen „vadné plnění“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího a charakteru závady buď výměnou věci, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, nebo její opravou.
 2. Týká-li se vada pouze součásti věci, může Kupující požadovat výměnu této součásti.  Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
 3. Výše uvedené neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o vadě věděl nebo vadu sám způsobil.
 4. Skutečností, že věc nemá vady se rozumí zejména to, že prodávaná věc má kvalitu a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě kvalitu a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li kvalita nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 5. Kupující má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

a) Jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na její bezplatné, řádné a včasné odstranění, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

b) Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, avšak Kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovný výskyt vady se považuje zejména to, když se stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

c) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

 1. Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí Kupující. Prodávající na nevhodnost volby Kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy Kupující vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale Prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud Kupující spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v Prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej Prodávající.
 2. V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, na niž byla sleva poskytnuta. Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 3. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Končí-li lhůta o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 4. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu, který je podnikatel a tudíž jeho vztah s Prodávajícím neupravuje zákon o ochraně spotřebitele a úprava občanského zákoníku týkající se prodeje zboží v obchodě.
 5. Prodávající vydá Kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to prostřednictvím e-mailu bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned), dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z vadného plnění (Prodávající doporučuje požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

b)     Je-li Kupujícím podnikatel, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 1. 5.        Další práva spojená s vadným plněním

a)     Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy do doby, kdy je Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je Kupující informován e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně též způsobem, který si vyžádal v rámci reklamace, přičemž je výslovně sjednáno, že postačí informace formou e-mailu.

b)     Po vyřízení reklamace Prodávající upozorní Kupujícího na ukončení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nedojde-li k jiné dohodě.

c)      V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění, a to ve výši v daném místě a čase obvyklé.

d)     Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata k reklamaci a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

e)     Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@allLED.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

 1. XIII.          Závěrečná ustanovení

 

1)     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od ………… 2014

2)     Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

 

3)     Uzavřením smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

4)     Tyto VOP jsou k dispozici v sídle a v provozovnách Prodávajícího nebo jako dokument na www.allLED.cz.

 

5)     Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

6)     Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, nastoupí na jeho místo ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

7)     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzor průvodního dopisu k reklamaci.

 

8)     Kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v čl. II. těchto VOP.

 

Příloha I.

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Kupující vyplní tento formulář a zašle jej zpět Prodávajícímu v případě,
že chce odstoupit od smlouvy)

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

e-mail: info@allLED.cz

 

Kupující:

Jméno a příjmení/obchodní firma *

Adresa kupujícího:

Číslo bankovního účtu:

Telefon:                                                                               E-mail:

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží a žádám/žádáme* o vrácení uhrazených finančních prostředků za zboží:

Datum objednání zboží:

Číslo objednávky:

Datum převzetí zboží:

Podpis Kupujícího (je-li odstoupení zasíláno v písemné podobě):      _____________________

Datum:

* Nehodící se škrtněte


 

Příloha č. II.

 

 

Průvodní dopis k reklamaci

 

Prodávající: anji s.r.o., Na Poříčí 17, 110 00 Praha 1, IČ 02030357, DIČ CZ02030357

e-mail: info@allLED.cz

 

Kupující:

Jméno a příjmení/obchodní firma *

Adresa kupujícího:

Telefon:                                                                               E-mail:

* Nehodící se škrtněte

 

Informace o výrobku:

Datum objednání zboží:

Číslo objednávky:

Datum převzetí zboží:

Název výrobku:

Výrobní číslo:

Popis závady:

(Kupující popíše, jak se závada projevuje a za jakých okolností k ní došlo)

Obsah balení:

(Kupující zašle výrobek kompletní, včetně veškerého příslušenství)

Datum a podpis Kupujícího:

Copyright © allled.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© allled.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace